Μείωση 50% στο φόρο εισοδήματος των μελών των Ομάδων Παραγωγών

You are currently viewing Μείωση 50% στο φόρο εισοδήματος των μελών των Ομάδων Παραγωγών

Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για αγρότες και κτηνοτρόφους, εφόσον είναι μέλη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών ή έχουν σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας με ιδιωτική επιχείρηση, προβλέπεται στο νομοσχέδιο «Κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων» (υπουργείο Οικονομικών) που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 του εν λόγω νομοσχεδίου. Ειδικότερα στο άρθρο 15 με τίτλο Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών αναφέρονται τα εξής:

1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • α) είναι αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’52) και προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με ποσότητες προϊόντων ίσες με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή
  • β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση – αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16, με την οποία δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη Ομάδων Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών θα ωφεληθούν καταβάλλοντας μειωμένους φόρους. Ενδεικτικά για εισόδημα 10.000€ οι παραγωγοί αυτοί θα φορολογηθούν για τις 5.000€.

Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερο κίνητρο για τον κόσμο να ασχοληθεί με την καλλιέργεια αλλά και για τη συμμετοχή του σε συλλογικά σχήματα.

Όσον αφορά στη δέσμευση για παράδοση στο νομικό πρόσωπο του 75% της παραγωγής υπενθυμίζεται ότι η δέσμευση αυτή προβλέπεται στο Νόμο περί συνεταιρισμών και περιλαμβάνεται στο καταστατικό των συνεταιρισμών και των Οργανώσεων Παραγωγών

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να ισχύσει από το φορολογικό έτος του 2022, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν το 2023. 

Αφήστε μια απάντηση