Συμμετοχή στο Πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ περιόδου 2021-2022

You are currently viewing Συμμετοχή στο Πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ περιόδου 2021-2022

Η ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.Κ.Ε. τον 02/2021 αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών με σκοπό την συμμετοχή της στο πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ περιόδου 2021-2022.

Βασική της επιδίωξη είναι να ενισχύσει τα δυνατά της σημεία, βελτιώνοντας την πρόσβαση της  στην αγορά με τη διακίνηση μεγαλύτερου όγκου παραγωγής ελαιολάδου και την αύξηση της διαπραγματευτικής της δύναμης έναντι προμηθευτών και καταναλωτών -αγοραστών.

Σύμφωνα με τις ανάγκες που εκτιμήθηκαν, σχεδιάστηκε το πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ 2021-2022 στο οποίο τίθονται ως βασικές προτεραιότητες :

 • Ο μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας  και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων 
 • Η βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου  και η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στο ελαιουργείο
 • Η διάδοση πληροφοριών

Για την επίτευξη τους αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες  9 δραστηριότητες:

 1. Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου (Δράση Β.ΙΙΙ.1): Η δραστηριότητα αφορά στη εξέταση της αποτελεσματικότητας ενναλακτικών τεχνικών για την καταπολέμηση του κυριότερου εχθρού της ελιάς.  Εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών  για  περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων στο περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου
 2. Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης πληθυσμού δάκου (Δράση Β.ΙΙΙ.2).  Η δράση αυτή λειτουργεί συνεργατικά με την επίσημη δακοκτονία της περιοχής ν με κοινό στόχο την έγκαιρη και ορθή καταπολέμηση του δάκου. Εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται για τη βελτίωση της αειφόρου ελαιοκαλλιέργειας, της ποιότητας και της ασφάλειας του παραγόμενου ελαιολάδου.
 3. Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Δράση Β.ΙV.1): Η δραστηριότητα αφορά στην εφαρμογή του μοντέλου της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου Agro 2.2  με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος.
 4. Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό (Δράση Γ.ΙΙΙ.1): Η δραστηριότητα έχει ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών κατάρτισης των μελών της ΟΕΦ σε διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη βελτίωση του τεχνο-γνωσιακού επιπέδου των παραγωγών σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 5. Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό (Δράση Δ.Ι.1): Η δραστηριότητα αφορά στην προμήθεια νέου εξοπλισμού από την ΟΕΦ ο οποίος θα παραχωρηθεί στους παραγωγούς προς χρήση στο πλαίσιο της προσπάθειας που αναπτύσσεται για τη βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής και μεταφοράς του ελαιοκάρπου.
 6. Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας τυποποιητηρίου (Δράση Ε.Ι.1): Το συγκεκριμένο σύστημα θα καλύψει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια αποθήκευσης, ελαιοποίησης και δεξαμενισμού.
 7. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου (Δράση Ε.ΙΙΙ.1): Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει θα διενεργεί ετησίως αναλύσεις ελαιόλαδων για την ποιότητα και την γνησιότητά τους, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα. Τα είδη των αναλύσεων που θα διενεργηθούν θα προσδιοριστούν από την ΟΕΦ βάσει των εμπορικών προδιαγραφών και ποιοτικών συμμορφώσεων που ισχύουν. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογούνται κατάλληλα για τον εντοπισμό των αιτιών στην περίπτωση που αποκλίνουν από τα θεσπισμένα όρια.
 8. Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος (Δράση ΣΤ.Ι.1) : Η δραστηριότητα αφορά στην  αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ΙΚΕ  και των προσπαθειών που αναπτύσσει για την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.
 9. Θα αναπτυχθεί  ένας σύγχρονος δικτυακός τόπος ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τη διάδοση πληροφοριών που αφορούν (άμεσα ή έμμεσα) το προϊόν, την παραγωγή και τη χρήση του.

Αφήστε μια απάντηση