Η ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ – ΕΛΑΙΟΥ ΟΖΕΙΝ  υλοποιεί για πρώτη φορά πρόγραμμα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών. 

Στόχος της ΟΕΦ μέσω του προγράμματος εργασίας της είναι να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσδιορίζουν οι εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα και παράλληλα να ενισχύσει περαιτέρω τα δυνατά της σημεία καλύπτοντας κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες της.

Το πρόγραμμα ΟΕΦ σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής της Ελαίου Όζειν στις σύγχρονες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας  του ελαιολάδου. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι:

 • Μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας. Η προτεραιότητα προσεγγίζεται μέσω της πρακτικής επίδειξης εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου και της εγκατάστασης ενός πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης του πληθυσμού του δάκου
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων. Η προσέγγιση της συγκεκριμένης προτεραιότητας γίνεται μέσω δύο παράλληλων δραστηριοτήτων : α) την υιοθέτηση του μοντέλου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Agro 2.2. και β) τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των παραγωγών με νέες γνώσεις που αφορούν την εφαρμογή τεχνικών σε διάφορες καλλιεργητικές εργασίες μέσω ενός εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης
 • Βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου. Δεδομένου ότι η ποιότητα του ελαιολάδου καθορίζεται σημαντικά στο στάδιο της καλλιέργειας/συγκομιδής του ελαιοκάρπου η ΟΕΦ έχει προγραμματίσει τον εφοδιασμό των παραγωγών με σύγχρονο εξοπλισμό
 •  Ενίσχυση πρακτικών για την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια του ελαιολάδου.  Στο πλαίσιο ιχνηλάτησης των προϊόντων έχουν προγραμματιστεί η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας και ενός συστήματος παρακολούθησής των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου
 • Η διάδοση πληροφοριών. Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτυακού τόπου και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ΙΚΕ  και των προσπαθειών που αναπτύσσει για την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Για την προσέγγιση των στόχων αυτών αναπτύσσονται 9 δραστηριότητες  οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Β.ΙII.1 Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου
 • Β.ΙII.2 Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης πληθυσμού δάκου
 • Β.ΙV.1 Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Γ.III1 Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό
 • Δ.Ι.1 Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό
 • Ε.Ι.1 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας
 • E.III.1 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιόλαδου
 • ΣΤ.Ι.1 Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος
 • ΣΤ.ΙΙ.1 Ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακού τόπου
Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση ΣΤ.ΙΙ.1. του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθ. 898/88178/04.08.2021, Απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.